VOOR 23:59 BESTELD = MORGEN IN HUIS & GRATIS VERZENDING BIJ BESTEDING VANAF €40*

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Statement

Studio Statement is gevestigd te Cereslaan 8, 5384 VT Heesch (Dit is GEEN bezoek- of afhaaladres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 80629857. Het BTW nummer is NL003466933B54.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/aanbiedingen van Studio Statement en op alle met Studio Statement aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Studio Statement is ingestemd.

1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van www.studio-statement.nl  of de andere platformen waar Studio Statement actief op is dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Statement in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Studio Statement behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De Klant accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk/via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.

Door het gebruik van de internetsite van Studio Statement en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Studio Statement is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Studio Statement zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Studio Statement behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging is gestuurd naar de klant door Studio Statement.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. Logo tags kunnen verschillen per sieraad.

2.5 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Studio Statement niet, tenzij zij door Studio Statement binnen 8 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Studio Statement kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

2.8 Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aan Klant versterkte samengestelde prijsopgave vervalt. Studio Statement zal dan aan de Klant een nieuwe prijsopgave verstrekken voor de nieuwe opdracht.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Studio Statement vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staat op de platformen en in de voorwaarden van Studio Statement vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite of andere platformen met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Studio Statement kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of retouropdrachten.

3.6 Betalingen worden gedaan door middel van een betaling aan MOLLIE. Wanneer dit is gedaan, wordt de bestelling in werking gezet.

Artikel 4 Levering

4.1 Studio Statement verkoopt alleen uit voorraad. Dit houdt in dat er niet vooruit besteld kan worden en er een beperkte oplage beschikbaar is. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

  • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 24 uur na betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (meer dan 30 dagen) dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Studio Statement verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Studio Statement aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Eventuele retourzendingen aan Studio Statement zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Studio Statement bekend gemaakte vertegenwoordiger. Een uitzondering geldt voor speciaal voor de klant samengestelde producten. Zodra deze producten in productie zijn genomen is ontbinding niet langer mogelijk. De reden hiervoor is dat op maat gemaakte producten niet aan andere klanten verkocht kunnen worden. Uitzondering hierop zijn de oorbellen. Deze kunnen wegens hygiëne maatregelen niet worden geretourneerd. 

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (het doosje) en in de originele staat en verpakking aan Studio Statement retourneren, conform de door Studio Statement verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Studio Statement. Het kenbaar maken dient de Klant te doen via een e-mail of een direct message. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen die 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Een retour moet altijd met track en trace worden verstuurd.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Studio Statement heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.6 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Studio Statement dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Studio Statement.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Studio Statement geeft twee maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik en opzet of grove onachtzaamheid.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Studio Statement.

7.2 Studio Statement is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Studio Statement. Studio Statement is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Studio Statement, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.5 De artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of voor kinderen, baby’s, dieren of andere zorg/hulp behoevende personen tenzij anders vermeld.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Studio Statement niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Studio Statement, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Statement, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Studio Statement vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  • Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
  • Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 Studio Statement neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Studio Statement verstrekt de klantgegevens aan derden, namelijk het fulfilment bedrijf PackFeed en de vervoerder. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1 Studio Statement is gevestigd te Cereslaan 8, 5384 VT Heesch (Dit is GEEN bezoek- of afhaaladres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 80629857. Het BTW nummer is NL003466933B54.

12.2 Wanneer door Studio Statement gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Studio Statement deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.